MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA

V súvislosti s rozšírením služieb poskytovaných MAXIMA POINT, s.r.o. v oblasti personálneho poradenstva, mi dovoľte informovať Vás, o ponuke na spracovanie externého mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré môžete využiť v rámci balíčka služieb od nás za zvýhodnené ceny.

Výhody využívania služieb externého mzdového účtovníctva sú:

- v prvom rade ušetríte čas a náklady (na internú mzdárku/personalistku, čím ušetríte aj mzdu dvoch zamestnancov a náklady na ich pracovné miesto + ušetríte náklady na mzdový software)

- zbavíte sa hromady administratívnych úkonov súvisiacich s personalistikou zamestnancov.

- zamestnávame kvalifikovaných pravidelne preškolovaných mzdárov, s dlhoročnou praxou v oblasti mzdového účtovníctva.

- pracujeme so softvérom KROS – OLYMP, POHODA, MRP …

- vypočítame, spracujeme a pripravíme za Vás kompletné mzdy, odvody a administratívu s tým súvisiacu. Všetka komunikácia s úradmi je pre nás samozrejmosťou.

Obsahom kompletne spracovaného mzdového účtovníctva bude:

- Evidencia a potrebná kontrola vyhotovených pracovných zmlúv a iných dokladov, potrebných k prijatiu zamestnanca do pracovného pomeru (napr. hmotná zodpovednosť, popis pracovnej náplne zamestnanca …)

- Sprostredkovanie právneho poradenstva od špecialistu na pracovné právo

- Vyhotovenie karty zamestnanca

- Prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

- Zatriedenie pracovníka do platových tried a tvorba pracovnej dochádzky

- Príjem záznamov o dochádzke a ich následná kontrola

- Mesačné spracovanie miezd na základe záznamov o dochádzke a iných podkladov (dovolenky, doklady o práceneschopnosti, potvrdenia o návšteve školy a pod.)

- Výpočet dávok v práceneschopnosti

Vedenie evidencií na účely dôchodkového poistenia, mzdových listov,

- Vyhotovenie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne

- Vyhotovenie kvartálnych Prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a Hlásenia o vyúčtovaní dane – pre daňový úrad

- Ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov (potvrdenie o príjme a pod.)

Spracovanie stravného, cestovných náhrad zamestnancov

Evidencia dovolenky, evidencia tvorby a použitia sociálneho fondu

Skončenie pracovného pomeru – vyhotovenie dokumentácie, odhlásenie zamestnanca z poisťovní, zápočtový list, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vydanie potvrdení o príjme

príprava prevodných príkazov pre úhradu miezd, odvodov a daní.